972 565 043

- Bases concursos

1. Empresa organitzadora
Les accions promocionals estan promogudes per Agrícola Duran Equipaments S.L, d'ara endavant "Agrícola Duran", domiciliada a Ctra. de Besalú a Roses, 20, 17740 Vilafant amb nif B17952128.

2. Àmbit D'Aplicació
Els concursos realitzats per Agrícola Duran són d’àmbit autonòmic, dins Catalunya.
Els productes promocionats s'enviaran o s’hauran de recollir a la nau físicament, per tal de realitzar la fotografia de l’entrega.

3. Durada
Les dates de començament i finalització estaran detallades en cadascuna de les accions promocionals.

4. Participació
Les condicions particulars de participació estaran especificades en cada promoció.

5. Guanyadors
Els guanyadors dels concursos s'extrauran per sistemes informàtics de selecció aleatòria entre tots aquells que hagin participat d'acord amb les regles establertes.
Els guanyadors seran informats per correu electrònic o per la publicació del seu nom a les Xarxes Socials.
Si el guanyador renuncia al premi Agrícola Duran podrà decidir si ho dóna als suplents o el declara desert.

6. Premis
Cadascun dels premis que s'atorguin seran descrits en les diferents accions promocionals. En cas de ser un premi en espècie no podrà bescanviar per diners.

7. Acceptació Bases i Responsabilitat
La participació en cadascuna de les accions promocionals dutes a terme per Agrícola Duran comporta l'acceptació íntegra d'aquestes bases generals i les condicions particulars que, si escau, s'estableixin en cada promoció.
Agrícola Duran es reserva el dret d'anul·lar la promoció per raons justificades, així com modificar aquestes bases o les de l'acció promocional en qualsevol moment o deixar el premi desert. Si això passés serà degudament posat en coneixement dels participants en el mateix canal en què s'hagi dut a terme l'acció, amb una explicació motivada de la decisió.

De la mateixa manera, Agrícola Duran es reserva el dret d'excloure a aquells participants que vulnerin les normes establertes en les bases o el comportament afecti al normal desenvolupament de l'acció promocional. Així com a desqualificar aquells que actuïn de manera abusiva o fraudulenta.
Agrícola Duran queda eximit de responsabilitat en el cas que no pugui localitzar al guanyador per causes no imputables a l'empresa. També el guanyador eximeix Agrícola Duran de la responsabilitat de qualsevol perjudici que pogués derivar de l'ús del premi atorgat.
Qualsevol incidència que pugui sorgir i no estigui prevista en aquestes bases serà resolta per Agrícola Duran acord amb el seu millor criteri.

8. Dades Personals
Les dades personals recollides en les accions promocionals es regeixen pel que estableix l'apartat Privacitat del nostre web.

10. Llei Aplicable i Jurisdicció
Les accions de promoció, així com les bases que les regulen, estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que d'elles es derivin, i davant l'absència d'acord amistós, seran competents els tribunals espanyols.

Agrícola Duran. Especialistas en máquinas agrícolas para profesionales
Este sitio web utiliza cookies. Si hay todavía vela consideraremos que usted está de acuerdo con su uso. Más información sobre cookies